منع تبعیض درپرداخت دستمزد در شرایط کار یکسان

دیوان عدالت اداری دلیل توقف مصوبه را «هزینه‌های هنگفتی» دانسته که مخابرات ناچار است به کارگران پرداخت کند.