منع رانندگان از مصاحبه با رسانه ها

محسن پورسید آقایی، از مسئولان حمل و نقل شهرداری تهران گفته که این تعهدنامه در «جهت حفظ ارزش‌های نظام...