منوچهر معتبر

کیانوش فرید- منوچهر معتبر از نقاشان معاصر ایران است. او بر استفاده از خط و طراحی تأکید می‌کند. پیامدهای...