مهاجرت پرستاران

سازمان نظام پرستاری می‌گوید بازار کار پرستاران بین‌المللی است و مهاجرت پرستاران به خارج از کشور زیاد شده است....

در حالی که ایران با کمبود ۸۰ هزار پرستار در بخش خدمات درمانی رو به روست، آمارها نشان می‌دهد...

حدود ۱۰۰ نفر از پرستاران

محمد شریفی‌مقدم، عضو شورای عالی