مهدکودک در زندان

به گفته ابتکار در مورد زندانیان زن واجد شرایط، استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی اجرا خواهد شد. 

بهزیستی اعلام کرده آمادگی دارد به هر زندان که بیش از ۱۰کودک در آن باشند مجوز تاسیس مهدکودک بدهد....