مهدی غبرایی

یکی از مهم‌ترین جوایز ادبی در ایران دیوار حائل بین دو شاخه ادبیات ایران را فرومی‌ریزد. سیف می‌گوید ادبیات...

یکی از مهم‌ترین نهادهای ادبی در ایران قصد دارد آثاری که در خارج از ایران منتشر می‌شوند را در...

نایپل قبل از آغاز گفت وگو با خلخالی از خود می‌پرسد: چگونه می‌توانستم صاحب این عقاید قرون وسطایی...

مهدی غبرایی، مترجم برجسته ایرانی هشدار داد که چنانچه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سانسور آثار ادبی ادامه...

مهدی غبرایی اعلام کرده که از شش سال پیش تاکنون هشت کتاب او منتظر اخذ مجوز از سوی وزارت...