مهدی ویشکایی

کیانوش فرید - مهدی ویشکایی، یکی دیگر از نقاشان پیشگام ایران است که به ویژه به دلیل...