مهدی پدارم‌خو

قدرت آباد٬سابله یکی از صدها روستای مرزی خوزستان است که متروکه شده یا درحال متروکه شدن قرار گرفته‌اند.

«حمدان سلجه» ۴۰ خانوار دارد و با گذشت چهار ماه از وقوع سیل ویران‌گر، میان مخروبه‌ها و در کانکس...

در روزهای گذشته کاهش شدید آب رودخانه کارون و افزایش شوری آب، موجب مرگ ماهی‌ها در یک مجتمع پروررش...