مهرداد قاضی

علی سالم، علی افسونگر، پیمان چهرازی،‌ مهرداد قاضی و جواد عباس توللی برای شرکت در تجمع روبروی وزارت...

 تکلیف مردان بازداشت شده در تجمع عدالت‌خواهانه روز جهانی زن مقابل وزارت کار با وجود وعده مسئولان دادسرای اوین...