مهرداد صمدزاده

مهرداد صمدزاده – بحث در مورد فیلم "خانه پدری" فروکش کرده، اما یادآوری آنچه در آن خانه می‌گذرد، ضرورت...

مهرداد صمدزاده − سینمای جعفر پناهی را باید یک پروژه هنری ناتمام پنداشت که در آن هر فیلم مکمل...

مهرداد صمدزاده – سیاست‌های حکومت نه تنها به بحران‌های اجتماعی دامن زده، بلکه موسیقی ایران را هم تحت تأثیر...

مهرداد صمدزاده- پیامد دیگر وابستگی دست اندرکاران مرکز فرهنگی سیمرغ به حامیان مالی ذی نفوذ و به ظاهر منور...

مهرداد صمدزاده- فیلم«بدون تاریخ، بدون امضاء»، از موضعی کاملا متفاوت به موضوع می پردازد،  چرا که به رغم...

مهرداد صمدزاده- دو فیلم داستانی از دو دوره مختلف در تاریخ معاصر ایران با مضمونی یکسان: عصیان و خشم...

آخرین ساخته کارگردان نام‌آشنا با رویدادهای اخیر در ایران بی‌ارتباط نیست. کدام راه؟ بستگی دارد به نیروهای مدنی که...

مهرداد صمدزاده – جنبش اعتراضی در ایران گرایش سکولار پررنگ خود را آشکار کرده است. مردان خدا باید خدایشان...