مهسا محب علی

حسین ایمانیان – «وای خواهیم ایستاد»ِ چهره انسان‌هایی را مخدوش می‌‌کند که زند‌گیِشان را هزینه‌ باورشان کرده‌اند. قرار است...

در این قصه یک قتل اتفاق مى‌افتد. نه اینکه فکر کنى که این قصه روایت یک قتل است، نه....