مهندس بیلی

فیروزه رمضان‌زاده – حسن خیاط‌باشی و «مهندس بیلی» را بسیاری هنوز در یاد دارند. با او درباره فرهنگ روزانه...