موسسه توانا

گزارشی که هانا آرنت از چند زندگی به دست می دهد اثری‌ست در ستایش شهامت مدنی و به یادآورنده...

از کتاب «نوآوری، تحریم و تحول» نوشته نصر حامد ابوزید، اندیشمند مصری رونمایی شد. این کتاب را مهدی خلجی...