موسسه کاسپین

مالباختگان خشمگین موسسه سکه ثامن یکشنبه در بانک مرکزی را تخریب کردند. در مشهد نیز مالباختگان موسسه مالی کاسپین...

#سپرده‌گذاران موسسات مالی #کاسپین و #البرز_ایرانیان امروز سه شنبه۱۶مردادماه ۹۷ مجددا مقابل #بانک_مرکزی تجمع کردند. آنها بنرهایی حاوی مطالباتشان...

گروهی از سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین پنجشنبه ۵ بهمن ۹۶ مقابل در بسته شعبه کاسپین در شهرآرا در تهران تجمع...