موسوی، کروبی، مخالفان دولت، رئیسی، قوه قضائیه، محاکمه

ابراهيم رئيسی، معاون اول قوه قضائيه ايران گفت دستگاه قضايی، «سران فتنه» را با «قاطعيت و بدون اغماض» محاکمه...