موسیقی بوشهر

از بوشهر تا پاریس. حبیب مفتاح نوازنده‌ای که در کودکی در بوشهر با فلوت آغاز کرد، ریتم‌های موسیقی جنوب...

سازی از بوشهر و برازجان