موسیقی حلال

بحران موسیقی شدت پیدا می‌کند. بحث بر سر اجرای بی‌چون و چرای حکم فقهی رهبر جمهوری اسلامی درباره موسیقی...

الاهه نجفی- آخرین روز دی‌ماه، یک روز کاری دشوار بود برای علی جنتی. او می‌بایست فقهای قم‌نشین را ترغیب...