موسیقی فولک

شاهین نجفی در کنسرتش در شهر اوترخت در هلند روایت تازه‌ای از موسیقی فولک ایران ارائه داد. با این...

پیت سیگر، مهم‌ترین خواننده موسیقی مردمی در آمریکا در سال‌های دهه ۱۹۶۰ و کنشگر مدنی و هنرمند معترض در...