مونستر

گفته شده بود که ینس ار.، مهاجم آلمانی مونستر با راستگرایان افراطی رابطه داشته و دو تن دیگر هنگام...

یک راننده عمداً به درون گروهی از مشتریان یک رستوران در مونستر آلمان راند و سپس خودکشی کرد. دست‌کم...