مينو مرتاضی لنگرودی

پنج سال از حبس مرتاضی به اتهام «اجتماع و تبانی به خاطر راه اندازی شورای فعالان ملی مذهبی» و...