مژگان قاضی راد

شهزاده سمرقندی- در سالگرد قتل فرخنده، مژگان قاضی‌راد، داستانی می‌خواند از منظر تابوتی که این قربانی تعصبات مذهبی در...