مکتب سقاخانه

یکی از نقاشان برجسته ایران که برای درمان به خارج از کشور سفر کرده بود، یک ماه پیش در...

تناولی گفت مکتب سقاخانه، مذهبی است اما دادگاه برای او ممنوع الخروجی صادر کرده و قرار است وکیل او...