مک‌دونالد

رئيس اتاق اصناف: «برای ورود چنين بنگاه‌هايی بايد جريان سياست گذاری نظام تصميم گيرد که اصلا اين گونه...