میانمایگی

احد پیراحمدیان − پیش از هر چیز تأکید می‌کنم که طرح مسئله «میانمایگی» در شرایط کنونی جامعه ایران...

نادر فتوره‌چی − رسالۀ پیش‌ رو تلاشی برای پاسخ به ابهام‌ها و پرسش‌ها درباره "میانمایگی" است، تلاشی برای عبور...