میانگین فقر

تعداد گرسنگان و محرومان جهان آنقدر زیاد است که می‌توان آنها را در دسته‌های چند میلیونی قرار داد. بانک...