میترا پورشجری

میترا پورشجری - آشپزخانه زندان همیشه کثیف، بی امکانات، پراز جانوران وحشرات موذی مانند موش و سوسک و با...

میترا پورشجری - انتشار خبر اعدام، بطور فردی یا گروهی، در ملاعام یا درون زندان، در گوشه و...

صبح روز چهارشنبه ۲۸ خردادماه مأموران حفاظت زندان ندامتگاه مرکزی کرج در بازرسی سالن هفتاین زندان وسايل زندانيان را...

رضا صفری، زندانی ندامتگاه مرکزی کرج که قبلا انگشتان دست و پایش را بریده‌اند، با دوختن لب‌های خود دست...