میدان نام آوران

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در یک اقدام تبلیغی میدان نفتی کشف شده در ایران را نام‌آوران نامید. به...