میدان نفتی مرجان

وزارت کشور تأیید کرده که سه شهروند ایرانی در عربستان بازداشت شده‌اند. وزارت اطلاعات عربستان می‌گوید آن‌ها عضو سپاه...

وزارت اطلاعات عربستان: پاسداران بازداشت شده به طرف میدان نفتی مرجان در حرکت بودند. از آن‌ها بازجویی می‌شود. وزارت...

خبرگزاری عربستان در گزارش خود نوشته که این سلاح‌ها «برای اهداف براندازانه» ارسال شده‌بودند و قایق حامل آن پرچم‌...