میراث جهانی و جهانگردی در پرتو تغییرات آب و هوایی

ایران آرزو دارد به صنعت توریسم رونق دهد، در همان حال در معرض کم‌آبی و کویرزایی قرار گرفته. یونسکو...