میراث صوفیان

یونسکو حملات سنگین روزهای گذشته به آثار تاریخی شهر طرابلس در لیبی به ویژه حمله به مساجد صوفیان و...