میراث فرهنگی لیبی

یونسکو حملات سنگین روزهای گذشته به آثار تاریخی شهر طرابلس در لیبی به ویژه حمله به مساجد صوفیان و...

بیژن روحانی - با پایان حکومت سرهنگ قذافی در لیبی و فروکش کردن نبردهای داخلی میان مخالفان و هواداران...