میشل لووی

حمید فرازنده – ترجمه «سرمایه‌داری به منزله دین» اثر والتر بنیامین و متن دیگری به همین نام اثر جورجو...

خوانشی از: « تزهایی در باره ی فلسفه ی تاریخ» نوشته‌ی والتر بنیامین. ترجمه حمید فرازنده