میل جنسی

جفری ویکس – دفاعِ دوآتشه از جبرگراییِ زیست‌‌‌‌‌‌‌شناختی عموما سه گونه استدلال دارد که هر سه سرشار از مشکل...

جفری ویکس – چیزی که رابطه‌‌‌‌‌‌‌ی جنسیت را خاص می‌‌‌‌‌‌‌سازد این است که تفاوت‌‌‌‌‌‌‌های مشخصی را چنان بنیادین می‌‌‌‌‌‌‌داند...

جفری ویکس – در اینجا می‌خواهم به سه بُردارِ قدرت نگاهی بیاندازم، به طبقه، جنسیت، نژاد.

جفری ویکس − همه‌ی جوامع سعی در سازمان‌دادن زیستِ اروتیک دارند. با این حال، فقط برخی از این جوامع...

جفری ویکس – نظامِ خانوادگی، سازمان اقتصادی−اجتماعی، تنظیمِ اجتماعی، مداخله‌های سیاسی، و رشد «فرهنگ‌های مقاومت» حوزه‌های سازمان اجتماعی سکسوآلیته...

جفری ویکس − بررسی «ساختار اجتماعی» سکسوالیته بررسی شیوه‌های شکل‌گیری سکسوالیته‌ها و الگوهای جنسی در طول تاریخ است.

جفری ویکس − تا همین اواخر کم‌تر نویسنده‌ای پیدا می‌شد که تاریخِ امر جنسی، دغدغه‌ی جدی‌اش باشد.

جفری ویکس − هر چه‌قدر در سخن‌گفتن از امورجنسی بیش‌تر کارشناس می‌شویم، در فهم آن هم با دشواری‌های بزرگ‌تری...

در بخش اندیشه زمانه پاورقی تازه‌ای منتشر می‌شود: ترجمه کتاب "سکسوآلیته" اثر جفری ویکس؛ مترجم: حمید پرنیان.

 ونداد زمانی ـ در بخش نخست اشاره‌ای داشتیم به تحقیقاتی که به کمک تئوری‌های روان‌شناسی تکاملی تلاش دارد تا...