نئاندرتال

پیش از این شش اسکلت از نئاندرتال‌های زاگرس در غار «شانه‌بار» اربیل به دست آمده بود. این انسان‌ها مقاوم...

احسان سنایی - انسان راست‌قامت، DNA شش‌نوکلئوتیدی، مأموریت روزتا و مریم میرزاخانی از چهره های علمی سال ٢٠١۴ به...