نائومی کلاین

سی جی یامادا − اینک با ویروس جدیدی روبرو هستقیم که همان نقاط آسیب پذیری را به کار می‌گیرد...

نائومی کلاین- به تغییرات اقلیمی باید در زمینه ریاضت اقتصادی و خصوصی‌سازی، استعمارگری و نظامی‌گری و هر نظام‌ دیگری‌سازی...