نابینایان در ایران

دو تن از برجسته‌ترین محققان‌ آمریكایی به نام‌های «ناول‌ پری»، ریاضی‌دان و «جاكوپس تن ‌بروك»، حقوقدان، در سال ۱۹۵۰...

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی می‌گوید در مصاحبه‌های کاری سخت می‌گیرند تا نابینایان استخدام نشوند.