ناصر زرافشان

حاکمیت سیاست دوگانه فرهنگی‌اش را اعمال می‌کند: وعده گشایش و تداوم فروبستگی‌ها. در این میان تهاجم به کانون نویسندگان...

ناصر زرافشان، وکيل، نويسنده و فعال سياسی بر اثر تصادف شديد رانندگی زخمی شد و به بيمارستان منتقل گرديد.