ناصر عبدالحسین زاده

ناصر عبدالحسین‌زاده، فعال مدنی آذربایجانی که دو سال پیش نیز به خاطر تبلیغ حفظ ارزش‌های زبان مادری بازداشت شده...