نامه‌های سرگشاده به خامنه‌ ای

امید منتظری- سنت نامه سرگشاده از کجا آغاز شد؟ نویسندگان نامه سرگشاده به علی خامنه‌ای چه سرنوشتی یافتند؟