نامه ابراهیم گلستان به انجمن آسیایی در نیویورک

نامه ابراهیم گلستان به انجمن آسیایی، طرز تفکر حاکم بر جشنواره‌های سینمایی در غرب در رویکرد به سینمای ایران...