نامیا علی‌پور

نامیا علی‌پور و آوات عیار - مرجان اهورایی، پناهجوی تراجنسیتی به دلیل عدم دسترسی به بهداشت و درمان مناسب...

نامیا علی‌پور - رضا نامش را تغییر داده است و خودش را ملودی می‌نامد. بیست و چهار سال سن...

 نامیا علی‌پور - از انتشار نخستین نشریه اقلیت‌های جنسی ایرانی، بیش از دو دهه می‌گذرد. در این دو دهه...