نجیب امیری

اعتراض‌ها به دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان