نجیب ساویرس

عادل عطار- امروز «بحران» نامی است که به ورود «پناهندگان» به مرزهای اروپا نسبت می‌دهند. حتی در این میان،...