نخستین کنفرانس جهانی درباره آلودگی هوا و سلامت

۹۳ درصد کل کودکان جهان، یعنی ۱,۸ میلیارد کودک در کشورهای فقیر و غنی در حال استنشاق هوای مسموم...