نخلستان

«ایرندگان» در شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است.