نخلستان شادگان

هوشنگ مقامسی، دبیر نظام صنفی کشاورزی شادگان خبر داد که بخش کشاورزی از کرونا آسیب بسیاری دیده اما تاکنون...