نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۶

به ازای هر یک زن شاغل بیش از ۴ مرد در ایران اشتغال دارند. سهم زنان از شاغلان...

از جمعیت سه میلیون و ۱۶۵ هزار «بیکار رسمی» در ایران تنها ۲۲۶ هزار تن تحت پوشش بیمه بیکاری...

به ازای هر پنج فرد شاغل در ایران، یک نفر بیکار مطلق است و یا «اشتغال ناقص» دارد. شمار...

در حالیکه اعتراض‌های کارگران در ایران شدت گرفته، منابع دولتی از کاهش یک‌درصدی نرخ بیکاری خبر می‌دهند و وزیر...

مأموران شهرداری مریوان یک دستفروش را کتک زدند. او از خشم و به اعتراض هر آنچه را که داشت...