نرخ زاد و ولد

به گفته رئیس سازمان ثبت احوال در حال حاضر ۳۵ درصد خانواده‌ها یک فرزند دارند یا اصلاً فرزند ندارند.

در ۴۵ روز نخست سال ۹۳، تبلیغ و تاکید حکومت ایران برای افزایش جمعیت شدت گرفته و مسئولان در...

هم اکنون حدود ۲۱ میلیون خانواده در ایران وجود دارد که حدود ۵. ۱۴ درصد از آن‌ها بدون فرزند...