نرده

ریچارد رتکلیف به زمانه گفت که با همسرش در زندان در تماس است و زاغری به او خبر داده...