نزاع شیعه و سنی

برخی تئوری‌ها اهداف جمهوری اسلامی را مانند اهداف دولت صفویه مبتنی بر "توسعه‌طلبی ارضی و "گسترش شیعه" دانسته و...